Danh sách Liên hệ
STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
2 Huỳnh Văn Thái Giám đốc, Phó Trưởng Ban Biên tập (0290) 3551.228 0915.676.012 huynhvanthai@gmail.com
3 Đinh Bạch Đằng Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Biên tập (0290) 3552.888 0941.672.672 dinhdangcm@gmail.com
4 Võ Ngọc Thu Biên tập viên chuyên trách (0290) 3551.666 0939.363.467 thu0939363467@gmail.com
5 Huỳnh Tuấn Anh Biên tập viên chuyên trách (0290) 3667.668 0907.692.518 tuananhhuynh05@gmail.com
6 Lê Thị Tuyết Phượng Biên tập viên chuyên trách (0290) 3667.888 0949.048.048 phuongtl282@gmail.com
7 Huỳnh Thanh Hoàng Biên tập viên kiêm nhiệm (0290) 3567.890 0919.023.828 huynhthanhhoang@gmail.com
8 Đỗ Hải Đăng Biên tập viên kiêm nhiệm (0290) 3667.888 0919.717.622 dohaidang@gmail.com

Tin vắn