Tin vắn

Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 06/6 đến ngày 06/7/2023.

01/06/2023 08:28:20 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn