Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, các địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

29/05/2023 03:18:37 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn