Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

05/06/2023 08:45:19 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn