start portlet menu bar

Nhiệm vụ của ủy viên UBND tỉnh

Display portlet menu
end portlet menu bar
Chức năng – nhiệm vụ

Nhiệm vụ của ủy viên UBND tỉnh

26/10/2019 09:46:23 PM
Màu chữ Cỡ chữ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt:

- Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn bộ công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019); trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tổ chức cán bộ; nội chính; đối ngoại; quy hoạch; kế hoạch kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; đầu tư xây dựng chung của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng về kế hoạch sử dụng đất và phát triển các đô thị động lực; phát triển nguồn nhân lực.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, các Ban đảng, Đoàn thể cấp tỉnh.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng đối với các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLDA xây dựng công trình giao thông.
 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi:- Phụ trách lĩnh vực: tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; tài chính - ngân sách; đầu tư công; quản lý doanh nghiệp; công thương; đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi tiến độ, cụ thể hóa quy trình, cơ chế chính sách, xử lý các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành án dân sự, xúc tiến đầu tư, thương mại. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và xử lý các công việc thường xuyên lĩnh vực cải cách hành chính.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng các Tổ công tác đối với các lĩnh vực trực tiếp phụ trách được cơ quan (người có thẩm quyền) quyết định thành lập.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA công trình xây dựng, Ban QLDA ODA&NGO, các doanh nghiệp Nhà nước (trừ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ).

Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử:

- Phụ trách lĩnh vực: ngư - nông - lâm nghiệp, tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ; phát triển kinh tế tập thể; hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; trực tiếp xử lý vướng mắc, theo dõi tiến độ thực hiện công tác xây dựng giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng các Tổ công tác đối với các lĩnh vực trực tiếp phụ trách được cơ quan (người có thẩm quyền) quyết định thành lập.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển, Ban QLDA công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ.

Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân:

- Phụ trách lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông; chuyển đổi số chung của tỉnh; thi đua - khen thưởng; tôn giáo, dân tộc; công tác ngoại vụ, nội vụ, nội chính và đối ngoại nhân dân; dân vận; công tác hội, đoàn thể; trực tiếp xử lý vướng mắc, theo dõi tiến độ thực hiện công tác xây dựng giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng các Tổ công tác đối với các lĩnh vực trực tiếp phụ trách được cơ quan (người có thẩm quyền) quyết định thành lập.

- Trực tiếp phụ trách các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Hội chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp; các Trường chuyên nghiệp dạy nghề; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội; Bưu điện tỉnh Cà Mau, Viễn thông Cà Mau, Bưu chính Viettel Cà Mau; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị; các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, còn thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao khi có yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Văn Ngời:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

6. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thành Sỹ:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh.

7.  Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

8. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh -  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thanh Luận:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Văn Lên:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính Đoàn Quốc Khởi:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

12. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hiếu Hùng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Ngọc Sang:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ.

14. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hồ Hoàn Tất:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải.

15. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phan Tấn Thanh:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

16. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Quốc Chính:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

17. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội Nguyễn Quốc Thanh:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

18. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Dân tộc Trần Hoàng Nhỏ:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

20. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Phụng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Thanh tra tỉnh.

21. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thanh Tòng:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Sở Tư pháp.

22. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Xây dựng Mã Minh Tâm:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng.

23. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện:

Phụ trách lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Sở Công Thương.

 

Các tin khác

  • (26/10/2019)
  • (26/10/2019)
  • Trang đầu 1 Trang cuối