Nhiệm vụ, quyền hạn UBND Tỉnh

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân

  •  Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Được quy định rõ tại mục 1, chương IV Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 (từ Điều 82 đến Điều 95). Cụ thể như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh được Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, quy định cụ thể như sau:

  • Trang đầu 1 Trang cuối