Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021.


  • Theo thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, trước ngày 22/6/2021, 03 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực ngân sách và lĩnh vực quản lý công sản sẽ được thực hiện quy trình “04 tại chỗ” tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh.


  • Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2021, công chức, viên chức trẻ sẽ tham gia chương trình cà phê sáng cùng lãnh đạo tỉnh, được tổ chức định kỳ mỗi tháng 01 lần (vào sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng).


  • Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng của sở, ban, ngành tỉnh; huyện Phú Tân đứng đầu bảng xếp hạng của UBND các huyện, thành phố Cà Mau.